બરેલી ઓપનિંગ રેક ફ્રેશર સોફ્ટ ડેવલપમેન્ટ ડિપ્લોમા બી E બી ટેક સીએસ આઇટી બીસીએ એમસીએ


Gob title: Bareilly Opening Req Fresher Soft Development Diploma B E B Tech CS IT BCA MCA

Company:

Gob description: બરેલી ઓપનિંગ રેક ફ્રેશર સોફ્ટ ડેવલપમેન્ટ ડિપ્લોમા બી E બી ટેક સીએસ આઇટી બીસીએ એમસીએ 1 – 6 વર્ષ એનએ એનએ એનએ એનએ રૂ. … ફ્રેશર સોફ્ટ ડેવલપમેન્ટ ડિપ્લોમા બી ઇ બી ટેક સીએસ આઇટી બીસીએ એમસીએ સ્પીડ ટેક્નોસોલ્યુશન (આઈટીઆઈન્ડસ્ટ્રી) સ્પીડ ટેક્નોસોલ્સ …

Expected salary: Rs.125000 – 550000 per year

Location: Bareilly, Uttar Pradesh

Job date: Sun, 30 Aug 2020 05:15:50 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Open chat
1
Hello Friends!
Please, visit our site for government Job updates.
https://governmentjobs4you.com/.
You will get notification whenever new post upload.
%d bloggers like this: